Ανακοίνωση σχετικά με τα υπέρβαρα φορτία

Φόρτωση φορτηγού - ΕΛΑΨ ΑΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ5/353651/2021 (ΦΕΚ Β’ 6238, ΑΔΑ ΩΥ3Α465ΧΘΞ-Ω1Φ),  που εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του άρθρου 4Β παρ.1 (α) και (ε), 1α και 2 ν. 3446/2006 (Α’ 49), τίθενται σε εφαρμογή από τις 27/2/2022 οι νέες αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τα υπέρβαρα φορτία.

Η εταιρεία ως εκ τούτου, από τις 27/2/22 θα πάψει να συνυπολογίζει το επιπλέον 10% φορτίο και η φόρτωση θα γίνεται σύμφωνα με το ωφέλιμο φορτίο που αναγράφει η άδεια του οχήματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Με εκτίμηση,

Φραγκίσκος Μαντζόν