Ανανέωση σήμανσης CE: Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Eπιθεώρηση για την ανανέωση σήμανσης CE - ΕΛΑΨ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση για την ανανέωση σήμανσης CE των αδρανών υλικών της ΕΛΑΨ Α.Ε. και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανανέωση του πιστοποιητικού CE.

Σήμανση CE.
Σήμανση CE.

Τι είναι η σήμανση CE;

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE, ώστε να είναι εφικτή η πώληση και διάθεση τους εντός ΕΕ. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί τις προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται και προορίζονται για την αγορά οποιουδήποτε κράτους-μέλους της ΕΕ.

Πώς γίνεται η ανανέωση σήμανσης CE;

Ο κατασκευαστής ή παραγωγός του προϊόντος έχει την αποκλειστική υποχρέωση να δηλώσει τη συμμόρφωσή του προϊόντος προς όλες τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, προτού τοποθετήσει το ειδικό σήμα οφείλει:

  • να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που ισχύουν
  • να διευκρινίσει εάν πρόκειται να αξιολογήσει το προϊόν η εταιρία ή θα ζητήσει την αξιολόγησή του από κοινοποιημένο οργανισμό
  • να δημιουργήσει έναν τεχνικό φάκελο που τεκμηριώνει αυτήν τη συμμόρφωση
  • να συντάξει και να υπογράψει τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Τέλος, όταν ένα προϊόν φέρει το σήμα CE ο κατασκευαστής ή παραγωγός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει – εφόσον ζητηθούν – όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν αυτό το δικαίωμα.